E.S. de Jong

E.S. de Jong – Wurd en beweging Skets fan libben en wurk fan Brandt A. Siebesma 1902-1972 (1990)

De ondertitel ‘Schets van leven en werk van Brandt A. Siebesma 1902-1972’ belooft teveel. Van het leven van de christelijke volksdichter, dat vol zou zijn van ‘strijd en worsteling, van pijn en miskenning vaak, soms van leed, van zonde die hem het plezier benam’ lezen we weinig. Zo wordt van zijn ziekte, een vorm van hyperkinesie, twee regels verteld. Siebesma schreef veel, vooral volkspo√ęzie in tijdschriften, maar de eerlijkheid gebiedt De Jong te zeggen dat hij meer een man van kwantiteit dan van kwaliteit was. Daarom valt het op dat De Jong een lans breekt voor het werk van Siebesma, bijvoorbeeld voor zijn nooit gepubliceerde vertaling van de psalmen. Er staan wat slordigheden in (bijvoorbeeld onder de titel ‘Proazastikken’ wordt een toneelstuk behandeld) en ook de stijl laat af en toe te wensen over. Irritant is het ouderwetse ‘wij’ (= E.S. de Jong), dat dan ook niet altijd volgehouden wordt. Gelukkig biedt het boek zoveel werk van Siebesma dat de lezer zelf een beeld kan vormen van deze onbekende Friese dichter.

E.S. de Jong – Prikguod Samling fersen, de skriuwer oanbean troch de KFFB en Drukkerij/Uitgeverij Bolsward by syn 65e jier (1984)

Dit jaar werd E.S. de Jong, altijd actief voor de Kristlik Fryske Folkebibleteek en het Bolwards Nieuwsblad, 65 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt deze bundel hem aangeboden. De Jong stelde de bundel zelf samen en verzamelde hierin zijn verspreid verschenen gedichten, verzen en rijmpjes. De bundel is ingedeeld in verschillende rubrieken: persoonlijke gedichten; gedichtjes gemaakt tijdens een verblijf in het ziekenhuis; rijmpjes over Bolsward; versjes over oorlog, vroeger en nu; naamdichten; een rubriek ‘Ferskaat’ en’ Sinterklaas- en kinderliedjes. Het niveau van de gedichten stijgt nergens boven de rijmelarij uit. De bibliografie is een merkwaardige opsomming van door De Jong geschreven stukken in boekvorm, tijdschriften, personeelsblaadjes tot en met de Handelingen der Provinciale Staten van Friesland. Foto’s completeren deze weinig interessante uitgave, die overigens degelijk is uitgevoerd. (1984)