Bruorren Halbertsma

halbertsmarimenBruorren Halbertsma – Rimen & teltsjes (1993; 1e printinge 1871)

Nummer 6 uit de Fryske Klassiken is het beroemde 19e-eeuwse Rimen en Teltsjes van de gebroeders Halbertsma. De eerste teksten zijn van 1822, gezamenlijk verschenen de Friese volksverhalen en gedichten van Joost (1789-1869), Tsjalling (1792-1852) en Eeltsje (1797-1858) Halbertsma in 1871. Die uitgave is nu herdrukt, gelukkig in een moderne spelling, aangevuld met enkele losse stukken, onder andere uit jaarboekjes. De in deze herdruk opgenomen beroemde tekeningen van Ids Wiersma zijn uit de editie van 1918. Uiteraard zijn niet alle gedichten en verhalen voor een modern publiek even boeiend. Sommige gedichtjes vinden we al gauw te lieflijk, sommige verhaaltjes al te kneuterig. Toch valt op hoe levendig de Halbertsma’s konden schrijven, waardoor veel nog prima te lezen is, misschien vooral in de wat meer satirische stukken, ook al begrijpen wij niet altijd alle toespelingen. Tekstbezorger Ph.H. Breuker verantwoordt achterin waarom hij afziet van annotaties en zich beperkt tot het opnemen van een woordenlijst. Hij geeft een uitvoerig overzicht van de schrijvers en de uitgaven, en bespreekt het ontstaan, het karakter en de stijl van het boek.